top of page

Algemene voorwaarden TAX-C

Algemene voorwaarden van toepassing voor alle klanten, reizigers  en personen die de dienst personenvervoer van Tax-c gebruiken.

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het personenvervoer dat Tax-c aanbiedt aan haar klanten.

 2. Aanvragen voor het vervoer van personen naar luchthaven, treinstation of een andere locatie, gebeuren uitsluitend per mail, sms of via de website. Slechts mits onze instemming kan een aanvraag telefonisch gebeuren. Echter zijn we voor dit laatste niet verantwoordelijk voor misverstanden.

 3. Bij de reservatie dient de klant alle gegevens te bezorgen die betrekking hebben op het aangevraagde vervoer. Dit bevat o.a. de juiste naam, adres, gsm- of telefoonnummer, aantal personen, bestemming, data en tijdstippen van het vervoer. Voor luchthaven- of stationvervoer houdt dit ook in, het vlucht- of treinnummer van de aankomstreis.

 4. Tolkosten zijn altijd extra te betalen door de klant tenzij anders vermeld op de offerte.

 5. Bij foutieve of ontbrekende communicatie van de gegevens vermeld in artikel 3, kan Tax-c niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) uitvoeren van het vervoer.

 6. Tax-c is in geen enkel geval verantwoordelijk voor vluchtvertragingen, verkeerde boekingen of informatie en de hierdoor eventuele extra aangerekende kosten.

 7. Facturen zijn betaalbaar 14 dagen na ontvangst. Bij niet betaling volgt een herinnering en/of aanmaning. Hierop worden volgende forfaitaire vergoedingen aangerekend:
  De eerste herinnering is kosteloos, de tweede herinnering bedraagt € 10,-. Bij een derde aanmaning komt er € 25,- bij en bij een vierde aanmaning er € 50,-. Bij de vierde aanmaning volgt een aangetekend schrijven. Kosten die hierbij gepaard gaan, worden eveneens doorgerekend.
  De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 25 EURO. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere innigskosten zijn ten laste van de koper.
  Bij niet-betaling van facturen op 14 dagen na vervaldag behouden wij ons het recht voor de dienstverlening te schorsen tot alle openstaande en vervallen facturen vereffend zijn en dit onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

 8. Klachten of bezwaren moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en aangetekend worden doorgegeven om ontvankelijk te zijn.

 9. Indien er een transfer of incentive wordt geboekt door een reisbureau of onderneming voor derden, zijn eerstgenoemden ook verantwoordelijk voor de kosten indien deze niet gedragen kunnen of willen worden door deze derden.

 10. Tax-c benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen om personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Tax-c zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming en dit ongeacht het soort van mogelijk veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van de transfer ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 11. Tax-c kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade door overmacht (bv. files, stakingen, weersomstandigheden, wegenwerken, verkeersdrukte…)

 12. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar, wanneer ze door ons schriftelijk en aangetekend werden bevestigd.

 13. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen zijn bevoegd om kennis te nemen van de mogelijke geschillen.

bottom of page